DRAWING PRELIMINARY DESIGNS

Based on a sketch, construction drawing or on the basis of measurement data, we draw a 2D and a 3D floor plan of the house / project / …

UITTEKENEN VOORONTWERPEN

Op basis van een schets, bouwtekening of op basis van inmeetgegevens tekenen wij een 2D- en een 3D-plattegrond van de woning / project /…

DRAW OUT INTERIOR AND/OR MEASURED FURNITURE

We make detailed plans of your furniture or interior changes. This is then fully examined technically and also passed on what is feasible and what is not. Additional advice regarding use of materials and/or selection of fittings can also be obtained.

UITTEKENEN INTERIEUR EN/OF MAATMEUBEL

Hierbij maken we detailplans van uw meubels of interieur veranderingen. Dit wordt dan volledig technisch bekeken en ook doorgegeven wat haalbaar is en wat niet. Bijkomend advies betreffende gebruik van materialen en/of selectie van beslag kan ook verkregen worden.

MEASUREMENTS

We carefully take the dimensions of the rooms in your home. The corners are also measured, in order to prevent surprises later on when installing. All this is always fully converted into an autocad floor plan.

OPMETINGEN

Hierbij nemen wij nauwkeurig de afmetingen van de ruimtes binnen uw woning. Ook de hoeken worden gemeten, dit om latere verrassingen bij het plaatsen tegen te gaan. Dit alles wordt altijd volledig omgezet in een autocad grondplan.

DIGITALIZE PLANS

This means that we redraw your plan and ensure that you have a digital version of it. This can be done in dwg, dxf, pdf, …

DIGITALISEREN VAN PLANNEN

Dit houdt in dat wij uw plan hertekenen en zorgen dat u er een digitale versie van hebt. Dit kan zowel in dwg,dxf,pdf,…

2D PRESENTATIONS

The 2D drawing can be a workshop drawing, an assembly drawing, an assembly drawing, an unfolding or preparation drawing. All sizes, bill of materials and more are added to these drawings. Objects with a specific section can be indicated with a cross-section or with a scaled detail view. So that one has a total picture of the object.

2D PRESENTATIES

De 2D tekening kan zowel een werkplaats tekening, een assemblage tekening, een montagetekening, een ontvouwings- of voorbereidingstekening zijn. Op deze tekeningen worden alle maten, bill of materials en meer toegevoegd. Objecten met een specifiek gedeelte kunnen aangegeven worden met een doorsnede of met verschaald detailzicht. Zodoende dat men een totaal beeld heeft van het object.

3D PRESENTATIONS

With our 3D techniques we create 3D models that can give you a better insight into the project. This gives customers a clearer picture of what the end result will look like. This can help to add sales power to your project.

3D PRESENTATIES

Met onze 3D technieken creëren wij 3D modellen die u een beter inzicht kunnen geven over het project. Naar klanten toe geeft dit een duidelijker beeld van hoe het eindresultaat er zal uitzien. Dit kan helpen om uw project verkoopskracht bij te geven.

CONSTRUCTION REQUESTS/REGULARIZATIONS

Make plans according to the concrete study of the structural engineer. If desired, we also make the plans as an as-build. We can also make the plans for the architect that he needs to submit a building application.

BOUWAANVRAGEN/REGULARISATIES

Plannen maken volgens de betonstudie van de bouwkundig ingenieur. Indien gewenst maken wij de plannen ook als as-build. Ook kunnen wij voor de architect de plannen maken die hij nodig heeft om een bouwaanvraag te doen.

ELECTRICAL PLANS / ONE WIRE DIAGRAMS

Schematic representation of your electrical installation. This is rather a service to private individuals and electricians to visualize the electrical plan.

ELEKTRISCHE PLANNEN / EENDRAAD SCHEMAS

Schematische voorstelling van uw elektrische installatie. Dit is eerder een service naar particulieren en elektriciens om het elektrisch plan in beeld om te zetten.