1) Op alle bestellingen en leveringen zijn onderstaande algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden van toepassing. Elke afwijking hierop moet voorafgaand schriftelijk bevestigd worden door Conselis.

2) Alle prijzen zijn exclusief B.T.W. en verzendingskosten.

3) Onze prijsoffertes zijn 30 dagen geldig, tenzij zich tussentijdse prijsaanpassingen voordoen bij onze leveranciers.

4) Eventuele kortingen zijn enkel van toepassing voor de in de prijsofferte opgenomen combinatie van producten en diensten met hun respectievelijke hoeveelheden en in zijn totaliteit.

5) Tenzij anders vermeld, is de prijs van aangeboden software –en subscription producten exclusief installatie, instructie, opleiding en support en zullen uitgevoerde diensten tegen de geldende tarieven (125 € per uur) in rekening worden gebracht.

6) De prijs voor diensten is exclusief verplaatstingskosten (0,5€/km). Bij verplaatsing vanaf 200 Km (heen en terug) zal er tevens een forfaitaire verblijfsvergoeding van 125 € per dag in rekening gebracht worden.

7) Diensten worden gefactureerd na uitvoering, met uitzonderling van opleidingen (zie punt 8).

8) Opleidingen worden gefactureerd na bestelling en dienen betaald te zijn voor aanvang van de eerste opleidingsdag. Ingeplande opleidingen kunnen, enkel schriftelijk, kosteloos geannuleerd worden tot 15 dagen voor aanvang van de opleiding, daarna is het volledige bedrag verschuldigd. In geval van onvoorziene omstandigheden behoudt Conselis zich het recht om de opleiding te annuleren of het programma en inhoud te wijzigen.

9) Levering: 1 tot 2 weken voor standaardproducten, andere producten volgens afspraak.

10) Een subscription of abonnement wordt automatisch verlengd, tenzij dit door de klant 45 dagen voor de eerstvolgende vervaldatum schriftelijk wordt stopgezet. De factuur voor de verlenging van het abonnement wordt 40 dagen voor de vervaldatum verstuurd naar de klant. Conselis behoudt zich het recht een abonnement éénzijdig stop te zetten indien de betaling niet ontvangen is voor de vervaldatum.

11) Bij het aangaan van een bestelling verplicht de klant zich tot betaling. Bij eventuele annulatie, staat het ons vrij te eisen: hetzij de uitvoering van de bestelling en de volledige betaling ervan te eisen, hetzij een schadeloosstelling van 30% van de bestellingsom.

12) Betaling: binnen de 30 dagen na factuurdatum door overschrijving op onze bankrekening.

13) De ontvangst van onze factuur geldt van rechtswege en volgens art. 1139 van het Burgerlijk Wetboek als ingebrekestelling zonder dat er enige akte nodig is en alleen door verstrijken van de termijn. In geval van niet betaling op de vervaldag is de schuldenaar gehouden bij toepassing van art. 1147 van het Burgerlijk Wetboek tot betaling van een schadevergoeding wegens wanbetaling, conventioneel en onverminderbaar vastgelegd op 12%, met een minimum van 50 euro. Tevens zal een verwijlintrest van 12% per jaar verschuldigd zijn, eveneens van rechtswege en zonder ingebrekestelling. Alle verdere inningskosten zijn ten laste van de koper.

14) De ontstentenis van een aangetekende schriftelijke klacht, binnen de 8 dagen na ontvangst van de factuur, zal beschouwd worden als aanvaarding van de factuur.

15) Conselis kan nooit verantwoordelijk worden gesteld inzake eventuele rechtstreekse of onrechtstreekse schade als gevolg van een uitgevoerde dienst of levering van een product.

16) Geleverde producten blijven eigendom van Conselis tot het volledige bedrag vereffend is.

17) De klant verklaart geen medewerkers van Conselis in dienst te nemen zonder voorafgaande wederzijdse goedkeuring. In geval dit niet nageleefd wordt zal aan Conselis 2 maanden maandloon verschuldigd zijn, zoals voorkomend op de laatste loonstaat bij Conselis van de betreffende persoon vermeerderd met alle andere wettelijke verplichtingen inzake salaris.

18) Elke betwisting wordt volgens het Belgisch recht beslecht en zal tot de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbank van Kortrijk.